Đăng ký thay lõi lọc


 

 

TT

Tên Lõi lọc

Ký tự lõi

Thời gian sử dụng

Giá tiền (đồng)

I. MÁY ĐỂ GẦM (UNDER: G1, G1, 1E, S2, E2,E3)                                

1

Lõi lọc PP5 (SỐ 1)

Lõi số 1

12

400.000

2

Lõi lọc GAC (SỐ 2)

Lõi số 2

12

450.000

3

Lõi lọc PP1 (SỐ 3)

Lõi số 3

18

400.000

4

Lõi Ro – Side Tream

Lõi số 4

36

1.200.000

5

Lõi lọc PAC (SỐ 5)

Lõi lọc số 5

18

500.000

II. MÁY LỌC RO VITA,VITA PLUS   Máy lọc nước A. O. Smith VITA

1

Lõi lọc PP5 (SỐ 1)

Lõi số 1

12

400.000

2

Lõi lọc GAC (SỐ 2)

Lõi số 2

24

450.000

3

Lõi lọc PP1 (SỐ 3)

Lõi số 3

24

400.000

4

Lõi Ro – Side Tream

Lõi số 4

36

1.200.000

5

Lõi lọc PAC (SỐ 5)

Lõi lọc số 5

12

500.000

III. MÁY AR600 U3                                     

1

PP5 micron filter

Lõi số 1

12

400.000

2

CB filter

Lõi số 2

12

450.000

3

PAC Filter

Lõi số 3

12

450.000

4

RO filter 

Lõi số 4

36

2.500.000

5

UV Light

Đèn UV

12

450.000

IV. S600                                         

1

Lõi lọc Composite 

Lõi số 1

12

850.000

2

RO 75G 

Lõi số 2

36

2.500.000

3

PAC Filter

Lõi số 3

12

650.000

V. R400E                                             

1

Lõi Lọc Composite (5 in1)

Lõi số 1

12

1.200.000

2

RO 75G 

Lõi số 2

36

2.500.000