Đăng ký thay lõi lọc

 

 

TT

Tên Lõi lọc

Ký tự lõi

Thời gian sử dụng

Giá tiền (đồng)

I. MÁY ĐỂ GẦM (UNDER)                                

1

Lõi lọc PP5

Lõi số 1

12

300.000

2

Lõi lọc GAC

Lõi số 2

12

385.000

3

Lõi lọc PP1

Lõi số 3

18

300.000

4

Lõi Ro – Side Tream

Lõi số 4

36

995.000

5

Lõi lọc PAC

Lõi lọc số 5

18

400.000

II. MÁY LỌC RO KHÔNG BÌNH CHỨA (TANKLESS) 

1

Lõi lọc PP5

Lõi số 1

12

220.000

2

Lõi lọc GAC

Lõi số 2

24

420.000

3

Lõi lọc PP1

Lõi số 3

24

220.000

4

Lõi Ro – Side Tream

Lõi số 4

36

2.100.000

5

Lõi lọc PAC

Lõi lọc số 5

12

450.000

III. MÁY AR600 U3                                     

1

PP5 micron filter

Lõi số 1

12

300.000

2

CB filter

Lõi số 2

12

400.000

3

PAC Filter

Lõi số 3

12

400.000

4

RO filter 75G Model U2

Lõi số 4

36

2.100.000

5

UV Light

Đèn UV

12

450.000

IV. S600                                         

1

lõi lọc Composite 

Lõi số 1

12

700.000

2

RO 75G Model (except U2)

Lõi số 2

36

2.100.000

3

PAC Filter

Lõi số 3

12

500.000

V. R400E                                             

1

Lõi Lọc Composite (5 in1)

Lõi số 1

12

1.200.000

2

RO 75G Model (except U2)

Lõi số 2

36

2.100.000